Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Geometrie - Konstrukce:

Lišta nabídek Geometrie - Konstrukce
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje funkce pro vytváření konstrukční geometrie:

   - Import do pracovní roviny - Načtení geometrických dat ve formátu DWG nebo DXF ze souboru a jejich vložení do aktuální pracovní roviny.

Sekce Body:
   - Jednotlivý bod - Konstrukce bodu. Program očekává zadání polohy bodu
   - Body na úsečce - Konstrukce bodů ležících na úsečce. Program očekává zadání polohy prvního a posledního bodu a poté počtu bodů. Při opakovaném vytváření stejného počtu bodů na úsečce lze použít tlačítko Opakovat.
   - Body na kružnici - Konstrukce bodů ležících na kružnici. Program očekává zadání polohy středu a poloměru kružnice, na které budou body ležet, nebo zadání již dříve nakreslené kružnice. Dále je očekáván úhel prvního bodu na kružnici a počet bodů. Při opakovaném vytváření bodů na kružnici lze použít tlačítko Opakovat pro opakované zadání poloměru kružnice nebo/a úhlu prvního bodu nebo/a počtu bodů.
   - Body na kruh. oblouku - Konstrukce bodů ležících na kruhovém oblouku. Program očekává stejné vstupy jako u bodů na kružnici, ale navíc po zadání úhlu prvního bodu očekává ještě úhel posledního bodu.
   - Síť bodů - Konstrukce sítě bodů. Program očekává postupně polohu prvního bodu v síti, vzdálenost bodů sítě v jednom a druhém směru, počet bodů sítě v jednom a druhém směru a určení pořadí bodů. Tlačítko Opakovat lze použít pro zopakování počtu bodů v jednom nebo/a druhém směru.

Sekce Přímky:
   - Přímka dvěma prvky - Konstrukce přímky procházející dvěma body, nebo tečně ke kružnici. Program očekává zadání dvou různých bodů resp. tečných kružnic resp. bodu a tečné kružnice.
   - Přímka prvkem a úhlem - Konstrukce přímky procházející bodem, nebo tečně ke kružnici a svírající daný úhel s osou X. Program očekává nejprve zadání bodu resp. tečné kružnice a poté úhlu s osou X. Při opakovaném zadávání přímek se stejným sklonem lze využít tlačítko Opakovat stisknuté před zadáním úhlu.
   - Rovnoběžka - Konstrukce přímky rovnoběžné s jinou přímkou v dané vzdálenosti. Program očekává nejprve zadání přímky, ke které nová přímka bude rovnoběžná a poté vzdálenosti obou přímek. Při opakovaném zadávání rovnoběžek se stejnou vzdáleností lze použít tlačítko Opakovat.
   - Rovnoběžka prvkem - Konstrukce přímky rovnoběžné s jinou přímkou a procházející daným bodem nebo tečné ke kružnici. Program očekává nejprve zadání přímky, ke které nová přímka bude rovnoběžná a poté bodu, kterým bude přímka procházet resp. kružnice ke které bude tečná.
   - Kolmice - Konstrukce přímky kolmé k jiné přímce a procházející daným bodem nebo tečné ke kružnici. Program očekává zadání přímky, ke které bude nová přímka kolmá a bodu, kterým bude přímka procházet resp. kružnice, ke které bude tečná. Pořadí zadávání je libovolné.
   - Pod úhlem - Konstrukce přímky svírající s jinou přímkou daný úhel a procházející daným bodem nebo tečné ke kružnici. Program očekává zadání přímky, se kterou nová přímka bude svírat daný úhel a bodu, kterým bude procházet resp. kružnice, ke které bude tečná. Pořadí zadávání je libovolné. Poté je třeba zadat úhel, který bude nová přímka svírat s danou přímkou. Při opakovaném zadávání přímek svírajících stále stejný úhel s jinou přímkou lze použít tlačítko Opakovat.
   - Osa - Konstrukce přímky, která je osou dvou elementů. Program očekává zadání dvou elementů stejného typu – dvou bodů resp. dvou přímek resp. dvou kružnic.
   - Vodorovná - Konstrukce přímky, která je rovnoběžná s vodorovnou osou. Program očekává zadání vzdálenosti od osy X.
   - Svislá - Konstrukce přímky, která je rovnoběžná se svislou osou. Program očekává zadání vzdálenosti od osy Y.
   - Úkosem -

Sekce Kružnice:
   - Středem a poloměrem - Konstrukce kružnice daná středem a poloměrem. Program očekává zadání polohy středu a poté poloměru kružnice. Jestliže je při zadávání polohy kružnice vybrána již dříve nakreslená kružnice (a není přitom stisknuté tlačítko chytání středu kružnic ve stavovém panelu okna 2D geometrie), je nová kružnice se zadanou kružnicí soustředná a zadávaná hodnota pak není poloměr, ale velikost mezikruží. Při opakovaném vytváření kružnic se stejným poloměrem lze použít tlačítko Opakovat.
   - Středem a prvkem - Konstrukce kružnice dané středem a tečným elementem. Program očekává zadání polohy středu a bodu, kterým má kružnice procházet, nebo přímky nebo kružnice, které se má dotýkat.
   - Dvěma prvky a poloměrem - Konstrukce kružnice dané dvěma elementy a poloměrem. Program očekává zadání polohy dvou bodů, kterými má kružnice procházet, nebo přímek nebo kružnic, kterých se má dotýkat. Dále je třeba zadat poloměr kružnice. Při opakovaném vytváření kružnic se stejným poloměrem lze použít tlačítko Opakovat.
   - Třemi prvky - Konstrukce kružnice dané třemi elementy. Program očekává zadání polohy bodů, kterými má kružnice procházet, nebo kružnic nebo přímek, ke kterým má být tečná.
   - Úkosem -

Sekce Z kontury:
   - Kružnice, přímka, bod -

Sekce Ořez:
   - Vytvoření a úprava -
   - Inverze -
   - Zrušení -

   - Zpět - Každým klepnutím na modrou šipku budou úpravy vráceny o jeden krok zpět.