Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Geometrie - Kontury:

Lišta nabídek Geometrie - Kontury
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje funkce pro vytváření kontur:

   - Import do pracovní roviny - Načtení geometrických dat ve formátu DWG nebo DXF ze souboru a jejich vložení do aktuální pracovní roviny.

Sekce Přidání prvku:
   - Automaticky -
   - Úsečka - Konstrukce úsečky kontury dané krajními body. Program očekává zadání polohy krajních bodů úsečky. V tomto režimu je možno vytvářet kontury na podkladové geometrii – tzn. zadá se poloha prvního bodu kontury a pak se ukazuje pouze na elementy podkladní geometrie, které má kontura kopírovat (mohou to být jak přímky, tak kružnice).
   - Úsečka tečně - Konstrukce úsečky kontury navazující tečně na předcházející element. Program očekává pouze zadání délky úsečky. Jedná-li se o první úsečku kontury (nemá předcházející element) je třeba zadat polohu počátečního bodu a směr je dán v kladném smyslu osy X. Při opakovaném vytváření úseček stejné délky lze použít tlačítko Opakovat.
   - Oblouk tečně - Konstrukce oblouku kontury navazující tečně na předcházející element. Program očekává pouze zadání polohy koncového bodu oblouku. Jedná-li se o první oblouk kontury (nemá předcházející element) je třeba zadat polohu počátečního bodu a směr je dán v kladném smyslu osy X.
   - Oblouk poloměrem - Konstrukce oblouku kontury s daným poloměrem. Program očekává zadání polohy koncového bodu oblouku a poté jeho poloměru. Při opakovaném vytváření oblouku kontury se stejným poloměrem lze využít tlačítko Opakovat.
   - Oblouk středovým úhlem - Konstrukce oblouku kontury s daným středovým úhlem. Program očekává zadání polohy koncového bodu oblouku a poté jeho středového úhlu. Při opakovaném vytváření oblouku kontury se stejným středovým úhlem lze využít tlačítko Opakovat.
   - Bezierova křivka - Konstrukce elementu kontury, který je Beziérovou křivkou. Program očekává zadání polohy koncového bodu křivky a poté směru a velikosti koncového tečného vektoru. Startovní tečný vektor křivky má stejnou velikost jako koncový tečný vektor předchozího elementu, ale opačný směr. Jedná-li se o první element kontury (nemá předcházející element) je třeba zadat i polohu počátečního bodu a startovní tečný vektor má směr v kladném smyslu osy X a jednotkovou velikost. Jeho velikost lze změnit editací.

Všechny doposud uvedené funkce pro kreslení kontury dovolují vytvořit konturu libovolného tvaru a je možné během zadávání mezi nimi libovolně přepínat. Vytváření kontury se ukončí kliknutím na nějaký koncový bod kontury. Při kliknutí na doposud naposled zadaný bod zůstane kontura otevřená, při kliknutí na první bod právě zadávané kontury se kontura uzavře. Je-li zapnuta přídržnost kursoru ke koncovým bodům kontur, je možné vytvářenou konturu připojit k již existující kontuře. Takto lze i spojit dvě oddělené otevřené kontury.

Sekce Tvary:
   - Obdélník - Konstrukce kontury ve tvaru obdélníku. Program očekává zadání polohy jednoho vrcholu obdélníku a poté jeho velikosti.
   - Kružnice - Konstrukce kontury ve tvaru kruhu. Program očekává zadání polohy středu nebo soustředné kružnice podkladové geometrie a poté velikost poloměru. Jedná-li se o soustřednou kružnici není zadávaná hodnota poloměr, ale rozdíl poloměru obou kružnic. Při opakovaném vytváření kruhových kontur stejného poloměru lze použít tlačítko Opakovat.
   - N-úhelník - Konstrukce kontury ve tvaru pravidelného N-úhelníka. Program stejně jako u předchozí funkce očekává zadání polohy středu a poloměru resp. soustředné kružnice a rozdílu poloměru. Poté je třeba zadat počet vrcholů a úhel natočení prvního z nich. Pro zapamatování poloměru nebo/a počtu bodů nebo/a úhlu natočení lze použít tlačítko Opakovat.

Všechny tři naposled uvedené funkce vytvářejí pravidelné uzavřené kontury.

   - Text - Konstrukce kontury typu text. Program očekává zadání polohy textu. Zadává se umístění pravého dolního rohu textu. poté se zobrazí dialog, ve kterém se zadá požadovaný text, jeho velikost a typ písma.
Výsledkem je soustava křivek definovaných obrysy zadaného textu.
   - Makro - Vložení kontury konstruované makrem do geometrického okna. Po stisknutí tlačítka se zobrazí panel knihoven, které obsahují geometrická makra. Tvorba knihoven maker a práce s knihovnami maker je popsána v manažeru maker. Po výběru knihovny a následně makra (kliknutím na ikonu knihovny a makra) očekává program zadání parametru pro makro v tabulce, která se zobrazí na pracovní ploše. Zadáním požadovaných parametrů se vytvoří kontura, ta se zobrazí v geometrickém okně.

Sekce Odvození:
   - Posunutí - Konstrukce kontury posunuté oproti svému vzoru. Program nejprve očekává zadání vzorové kontury a poté velikost posunutí.
   - Otočení - Konstrukce kontury otočené oproti svému vzoru. Program nejprve očekává zadání vzorové kontury, dále polohu středu rotace a úhel otočení. Při opakovaném vytváření kontur otočením lze pro velikost úhlu použít tlačítko Opakovat.
   - Zrcadlení - Konstrukce ozrcadlené kontury. Program očekává nejprve zadání vzorové kontury a poté přímky, která bude osou zrcadlení.

Všechny tři naposled uvedené funkce vytvářejí přesné kopie svého vzoru, přičemž vzorová kontura zůstává zachována.

   - Ekvidistanta - Konstrukce ekvidistantní kontury dané vzdáleností od vzorové kontury. Program očekává nejprve zadání vzorové kontury a poté vzdálenosti ekvidistanty od vzorové kontury. Při opakovaném vytváření ekvidistantní kontury se stále stejnou vzdáleností od vzorové kontury lze použít tlačítko Opakovat.
   - Ekvidistanta úkosem - Konstrukce ekvidistantní kontury dané úhlem úkosu. Program očekává nejprve zadání vzorové kontury, která musí ležet v jiné rovině XY než kontura nová. Poté je nutno zadat úhel úkosu. Při opakovaném vytváření kontur se stále stejným úhlem úkosu je možno použít tlačítko Opakovat.
   - Ekvidistanta ISO úkosem - Konstrukce ekvidistantní kontury dané úhlem úkosu. Program očekává nejprve zadání vzorové kontury, která musí ležet v jiné rovině XY než kontura nová. Poté je nutno zadat úhel úkosu. Při opakovaném vytváření kontur se stále stejným úhlem úkosu je možno použít tlačítko Opakovat.
   - Projekce z jiné roviny -

   - Zpět - Každým klepnutím na modrou šipku budou úpravy vráceny o jeden krok zpět.