Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Geometrie - Kóty:

Lišta nabídek Geometrie - Kóty
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje v Kovoprogu funkce pro kótování:

Sekce Parametry:
   - Velikost písma - definuje absolutní velikost popisu kóty v milimetrech.
   - Velikost šipky - definuje absolutní velikost šipky kóty v milimetrech.
   - Velikost přesahu - definuje absolutní velikost přetažení vynášecí čáry nad kótovací v milimetrech.
   - Přesnost rozměru - definuje maximální počet zobrazovaných desetinných míst rozměru délkové kóty při použití implicitního formátu.
   - Přesnost úhlu - definuje maximální počet zobrazovaných desetinných míst rozměru úhlové kóty při použití implicitního formátu.

Sekce Kótování:
   - Vodorovná - Konstrukce vodorovné kóty. Program očekává buď zadání úsečky kontury, kterou automaticky okótuje. Nebo je nutno zadat vodorovnou kótu, od které má nová kóta začínat, nebo pouze polohu počátečního a koncového bodu. Ve všech případech je pak nutno zadat umístění kóty.
   - Svislá - Konstrukce svislé kóty. Program očekává buď zadání úsečky kontury, kterou automaticky okótuje. Nebo je nutno zadat svislou kótu, od které má nová kóta začínat, nebo pouze polohu počátečního a koncového bodu. Ve všech případech je pak nutno zadat umístění kóty.
   - Obecná - Konstrukce obecně umístěné kóty. Program očekává buď zadání úsečky kontury, kterou automaticky okótuje. Nebo je nutno zadat obecně umístěnou kótu, od které má nová kóta začínat, nebo pouze polohu počátečního a koncového bodu. Ve všech případech je pak nutno zadat umístění kóty.
   - Úhlu - Konstrukce kóty úhlu. Program očekává zadání dvou úseček kontury mezi kterými kótujeme úhel. Poté je nutno zadat polohu kóty a umístění popisu.
   - Průměrová dvěma body - Konstrukce kóty průměru dvou bodů. Program očekává buď zadání kružnice kontury, kterou okótuje automaticky, nebo polohy obou krajních bodů. Poté je nutno zadat umístění kóty.
   - Průměrová na kružnici - Konstrukce kóty průměru kružnice. Program očekává nejprve zadání kružnice kontury a poté směru kóty a umístění popisu.
   - Poloměrová - Konstrukce kóty poloměru oblouku. Program očekává nejprve zadání oblouku kontury a poté směru kóty a umístění popisu.

   - Zpět - Každým klepnutím na modrou šipku budou úpravy vráceny o jeden krok zpět.