Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Geometrie - Matice:

Lišta nabídek Geometrie - Matice
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje veškerou práci s maticemi v geometrii:

   - Import do pracovní roviny - Načtení geometrických dat ve formátu DWG nebo DXF ze souboru a jejich vložení do aktuální pracovní roviny.

Sekce Přidání bodu:
   - Jednotlivý bod - Přidání jednoho bodu matice. Program očekává zadání polohy bodu.
   - Hromadná definice - Pridání množiny bodů k matici. Program očekává zadání množiny bodů. Jestliže je množina bodů označena, přidají se všechny její body do matice. V opačném případě se přidá pouze jediný bod, na který ukazuje kurzor myši.

Obě doposud uvedené funkce pro kreslení matice bodů dovolují vytvořit matici bodů s libovolným pořadím a počtem bodů a je možné během zadávání mezi nimi libovolně přepínat. Vytváření matice bodů se ukončí opakovaným kliknutím na poslední bod matice. Je-li zapnuta přídržnost kursoru ke koncovým bodům kontur, je možné vytvářenou matici připojit k již existující matici. Takto lze i spojit dvě oddělené matice bodů.

Sekce Odvození:
   - Posunutí - Konstrukce matice posunuté oproti svému vzoru. Program nejprve očekává zadání vzorové matice a poté velikost posunutí.
   - Otočení - Konstrukce matice otočené oproti svému vzoru. Program nejprve očekává zadání vzorové matice, dále polohu středu rotace a úhel otočení.
   - Zrcadlení - Konstrukce ozrcadlené matice. Program očekává nejprve zadání vzorové matice a poté přímky, která bude osou zrcadlení.

Všechny tři naposled uvedené funkce vytvářejí přesné kopie svého vzoru, přičemž vzorová matice zůstává zachována.

   - Zpět - Každým klepnutím na modrou šipku budou úpravy vráceny o jeden krok zpět.