Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Geometrie - Modifikace:

Lišta nabídek Geometrie - Modifikace
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje modifikace v geometrii:

Sekce Nulový bod:
   - Změna počátku souřadnic -
   - Pomocný počátek souřadnic -

Sekce Výběr:
   - Úprava - Umožňuje modifikovat doposud nakreslená tělesa a roviny. Program nejprve očekává zadání modifikovaného tělesa. Po jeho označení se toto těleso obarví červeně (ve standardním nastavení). Koncové body hran, které lze modifikovat (koncové body hrany tělesa lze modifikovat jestliže neleží v rohu kontury, nebo je tento bod koncovým bodem více hran. Nelze modifikovat automatické hrany.) jsou označena bílým obdélníčkem. Po jejich uchopení myši je možné hranu modifikovat. Program neumožňuje přesunout hranu tak, aby se křížila s jinou hranou tělesa, ale nabídne poslední možnou polohu, kde se hrana ještě nekříží. Hranu, jejíž oba krajní body lze modifikovat je možné zrušit přesunutím obou krajních bodů na sousední hranu. V tomto režimu lze měnit i popis tělesa.
   - Hromadný výběr -
   - Zrušení - Umožňuje rušit doposud nakreslená tělesa. Program nejprve očekává zadání rušeného tělesa. Po jeho označení se toto těleso obarví červeně (ve standardním nastavení) a vyžádá se potvrzení, zda ho skutečně chcete smazat.

Sekce Úpravy kontury:
   - Vložení vrcholu - Umožňuje vkládat nové body do existující kontury. Program nejprve očekává označení kontury, do níž se budou body vkládat. Ta se po označení kliknutím myši zbarví červeně (ve standardním nastavení). Možné místo vložení bodu je signalizováno na kontuře. Umístěním kurzoru na konstrukční geometrii se automaticky zobrazí její průsečík s konturou. Kliknutím je bod vložen.
   - Přerušení - Umožňuje rozdělit existující konturu. Program nejprve očekává označení kontury, která bude rozdělena. Po označení kliknutím myši se zbarví červeně (ve standardním nastavení). Možné místo přerušení je signalizováno na kontuře. Umístěním kurzoru na konstrukční geometrii se automaticky zobrazí její průsečík s konturou. Kliknutím je kontura rozdělena. Tímto způsobem lze též přeměnit uzavřenou konturu na otevřenou.
   - Konverze - Převádí označenou konturu na jednoduchý typ. Je možné ji aplikovat na konturu typu text nebo na konturu vzniklou operací posunutí, otočení, zrcadlení, ekvidistanta. Po provedení funkce je kontura složena z jednotlivých úseček a oblouků, ale původní algoritmus vytvoření kontury se zapomene.
   - Redukce - Umožňuje redukovat konturu pomocí lineární redukce nebo nahrazením oblouky.
   - Zaoblení - Zaobluje ostrý roh kontury. Program nejprve očekává zadání kontury, jejíž rohy se budou zaoblovat. Po jejím označení se zbarví červeně (ve standardním nastavení) a rohy, které lze zaoblit jsou označeny bílým čtverečkem. Po uchopení některého z nich myší se zadává poloměr zaoblení. Několik posledně použitých poloměrů a zaoblení všech nezaoblených rohů lze vybrat z nabídky, která je přístupná přes šipku umístěnou nejvíce vpravo ve stavové řádce. Při opakovaném vytváření zaoblení se stejným poloměrem lze použít tlačítko Opakovat.
   - Klička - Umístí kličku do ostrého rohu. Postup je stejný jako v předchozím případě.
   - Sražení - Srazí hranu ostrého rohu. Vzniklé sražení je kolmé na osu úhlu sraženého rohu. Úhel sražení je možno měnit modifikací elementu. Postup vytvoření sražení je shodný jako v předchozích dvou případech.

Sekce Transformace:
   - Posunutí - Přesune konturu. Program nejprve očekává zadání kontury a poté velikosti posunutí.
   - Otočení - Otočí konturu. Program nejprve očekává zadání kontury, dále polohu středu rotace a úhel otočení. Při opakovaném otáčení kontur lze pro velikost úhlu použít tlačítko Opakovat.
   - Zrcadlení - Ozrcadlí konturu. Program očekává nejprve zadání kontury a poté přímky, která bude osou zrcadlení.
   - Změna měřítka - Umožňuje změnit velikost vybrané kontury. Program nejprve očekává označení kontury, která má být zvětšena nebo zmenšena. Po označení myší se zbarví červeně (ve standardním nastavení) a objeví se budoucí možný tvar. Pohybem myši nebo číselně lze měnit velikost tvaru. Ve stavovém řádku okna je zobrazováno měřítko. Referenčním bodem je průsečík přímek které tvoří levá a spodní hranice objektu.

Předchozích šest funkcí nelze použít na kontury typu text nebo na kontury vzniklé operací posunutí, otočení, zrcadlení, ekvidistanta. Aby bylo tyto funkce možné použít, je třeba nejprve aplikovat funkci Redukce.

Sekce Ořez:
   - Vytvoření a úprava konstrukční geometrie,vybereme nejdříve prvek a ten pomocí koncových bodu upravíme na požadovaný tvar.
   - Inverze neguje vybraný ořez konstrukční geometrie.
   - Zrušení úpravy ořezu konstrukční geometrie.

   - Zpět - Po jejím použití se stav dat vrátí do stavu před modifikací.
   - Znovu - Modifikaci zopakuje.