Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Geometrie - Nastavení:

Lišta nabídek Geometrie - Nastavení
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje základní nastavení v geometrii:

Sekce Zaokrouhlení:
   - Nastavení přesnosti zaokrouhlení vodorovné souřadnice při zadávání souřadnic pomocí myši.
   - Nastavení přesnosti zaokrouhlení svislé souřadnice při zadávání souřadnic pomocí myši.
   - Nastavení přesnosti zaokrouhlení vzdálenosti při zadávání vzdálenosti pomocí myši.

Sekce Zobrazení:
   - Nastavení velikosti lokalizačního kurzoru a velikosti symbolů určených pro editování parametrů geometrických prvků.
   - Otevření dialogu pro nastavení barev pracovního prostředí.

      

Dialog pro nastavení barev v geometrických oknech má tři záložky – Základ, Geometrie a Editace, mezi kterými se lze přepínat. Na záložkách jsou roztříděny objekty, jejichž nastavení lze měnit. Je možno měnit následující vlastnosti:

- Barva (u každého objektu) - stiskem tlačítka, jež je obarvenou aktuálně zvolenou barvou objektu se zobrazí dialog systému Windows pro nastavení barvy. Po výběru nové barvy se změní barva tlačítka na novou hodnotu.- Styl - průhlednost - (jen pro některé objekty) - pomocí táhla se myší nastaví průhlednost objektu; poloha táhla zcela vlevo znamená, že objekt nebude vidět, poloha zcela vpravo znamená objekt úplně neprůhledný.

   - Otevření dialogu pro nastavení barev tisku (první dva dialogy jsou stejné jako v předchozím případě, třetí není přítomen).

- OK - Uzavře dialog a provede změnu nastavení.
- Storno - Uzavře dialog beze změny.
- Použít - Provedené změny nastavení se projeví na pracovní ploše aniž by byl dialog ukončen.
- Standard - Změní všechny barvy a styly na standardní hodnoty. Tuto změnu musí uživatel ještě jednou potvrdit. Pak je dialog ukončen.

Sekce Tloušťka čáry:
   - kolonka zobrazuje nastavení tloušťky čáry konstrukční geometrie.
   - kolonka zobrazuje nastavení tloušťky čáry kontury.
   - kolonka zobrazuje nastavení tloušťky čáry tělesa.

Pokud zvolíte u kterékoliv tloušťky čáry hodnotu 0, příslušný objekt se nebude nezobrazovat.

Sekce Redukce kontur při editaci:
   - Zapnutí a vypnutí používání redukované náhrady při editování kontur složených z mnoha bodů.
   - Nastavení minimálního počtů bodů kontury, pro který se začne používat redukovaná náhrada při editaci.
   - Nastavení způsobu redukce pro vytvoření redukované náhrady.