Všeobecné postupy


Pracovní prostředí:

Ovládání Kovoprogu se řídí obvyklými pravidly operačního systému Windows. Pokud se někde ovládání odchyluje od běžných zvyklostí, bude na to dostatečně upozorněno.

Po instalaci softwaru Kovoprog se na ploše objeví ikona programu. Dvojklikem spustíte samotný program. Po spuštění se před Vámi otevře úvodní okno programu.Okno programu nabízí standardní prvky:

- Panel rychlého přístupu (Quick Access Toolbar) - tento panel je umístěn v horní liště okna programu. Standardně obsahuje jen čtyři základní ikony, umožňující základní operace s oknem, vytvoření nového postupového listu, otevření existujícího postupového listu a uložení aktivního dokumentu.Do panelu rychlého přístupu si můžete přidat libovolné tlačítko z přístupných panelů podle vlastního uvážení a potřeby a potřeby. Stačí na libovolné tlačítko kliknout pravým tlačítkem na myši a zvolit možnost "Add to Quick Access Toolbar".Tlačítko lze v případě potřeby kdykoliv z Panelu rychlého přístupu následně odebrat pomocí volby "Remove from Quick Access Toolbar".Panel rychlého přístupu si můžete libovolně přesunout z horní lišty pod ribbon a zase zpátky pomocí volby pravého tlačítka na myši "Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon" respektive "Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon"

- titulek zobrazuje název zpracovávaného souboru. Nebyla-li data dosud uložena, zobrazí se text ´Nepojmenovaný´.

V případě otevření více pracovních oken se v horní liště okna programu vedle titulku objeví tlačítka rychlé navigace, pomocí kterých se můžete mezi okny přepínat. Tyto tlačítka zmenší aktivní plochu na uchopení a přetažení celého okna myší, je proto potřeba být u této aktivity opatrnější.- textové menu je umístěno, jak je obvyklé, v horní části okna. Menu lze ovládat pomocí myši i klávesnice. Ovládání menu pomocí klávesnice se aktivuje stiskem klávesy Alt. Nad první položkou menu se objeví číselné zobrazení počtu položek. Pohyb po jednotlivých položkách menu je možný pomocí kurzorových kláves. Výběr položky provede stisk klávesy Enter, klávesou Esc se pohyb ukončí, aniž by došlo k výběru položky.Obsah menu není stále stejný, mění se podle toho, kterou činnost program právě vykonává a které funkce v danou chvíli umožňuje. Barevně odlíšená tlačítka rychlé navigace v horní liště okna identifikují jednotlivá tlačítka v textovém menu - umožňuje to lepší přehled v menu a urychluje práci s programem Kovoprog.- pod jednotlivými položkami textového menu se ukrývají panely tlačítek, které vyvolávají nejčastěji používané funkce programu. Při používání myši je výhodné je využívat. Jednotlivá pracovní okna mají své vlastní panely, které se zobrazují pouze v případe, že je dané okno aktivní. Kromě těchto panelů je možné ještě vytvořit panel tlačítek maker, který slouží ke snadnějšímu vkládání maker do postupového listu. Všechny panely se standardně zobrazují v tzv. ribbonu, tj. panel je umístěn v horní části obrazovky pod textovým menu a nepřekrývá pracovní část okna. Ribbon je možné volitelně skrýt - kliknutím pravým tlačítkem myši na něj a označením položky "Minimize the ribbon" - a tento následně vyvolat jen podle potřeby kliknutím na položku textového menu. Tuto volbu je možné kdykoliv zrušit odznačením položky "Minimize the ribbon".

- stavová řádka umístěná u dolního okraje okna poskytuje některé základní informace; v pravé části jsou okénka zobrazující příznaky pro Caps Lock a Num Lock, dále číslo instalace (nebo nápisy TRIAL a DEMO, pracuje-li program v jiném, než plném režimu). Také se ještě v pravé části zobrazuje čas a obrázek vřetena (vodorovně či svisle )

Zobrazení panelu tlačítek a stavové řádky je možno potlačit a opětovně vyvolat. Nastavení se provádí v menu v položce Zobrazit. Kromě toho je možno toto nastavení provést v menu, které se vyvolává stiskem pravého tlačítka myši na stavové řádce nebo nad tlačítkovými panely.

Na pracovní plochu uvnitř okna jsou během práce umisťována jednotlivá dceřiná pracovní okna. Ta mohou být nastavena do maximalizovaného stavu, kdy zaujímají celou pracovní plochu, nebo normálního stavu, kdy mají vlastní titulek a rámeček, mohou být přemisťována a může být měněna jejich velikost (ovšem vždy pouze uvnitř pracovní plochy!). Třetí možností je minimalizovaný stav, kdy je dceřiné okno reprezentováno pouze svou ikonou uvnitř pracovní plochy.

Přepínání mezi jednotlivými dceřinými okny se provádí stiskem Ctrl F6. Okna je možno automaticky uspořádat různým způsobem na obrazovce příkazy v menu Okno. Některá dceřiná okna je možno jednoduše zobrazit a zase skrýt pomocí tlačítek v hlavním tlačítkovém panelu.

Nejdůležitější pracovní okna:

Panel postupového listu
Okno 2D geometrie
Okno 3D geometrie
Okno operace
Okno simulace
Okno NC programu